Gyakran Ismétlődő Kérdések

A hallgatói jogviszony megszűnését követően meddig érvényes a diákigazolvány?
Abban az esetben, ha a hallgató
a) hallgatói jogviszonya az I. félévben szűnik meg, a hallgatói jogviszonyának megszűnését követő március 31-ig
b) hallgatói jogviszonya a II. félévben szűnik meg, a hallgatói jogviszonyának megszűnését követő október 31-ig
jogosult diákigazolványra.
 

A vizsgaidőszakban nem teljesítettük a tárgyat, elégtelent kaptunk, mi a teendő?

A vizsgaidőszakban nem teljesített tantárgyi követelmény esetén- elégtelen érdemjegy is- a TJSZ 1. számú melléklete alapján a felvett és nem teljesített tantárgy kreditje után 1.500 Ft / kredit megfizetésére kötelezett, ismételt tantárgyfelvétel esetén. A fizetési kötelezettség abban a félévben terheli a hallgatót, amelyik félévben ismételten felveszi a korábbi félév(ek)ben nem teljesített tárgyakat. A tétel maximális összege 30 000 Ft és nem fizetendő, ha a hallgató csak egy tantárgyat vesz fel az adott félévben.

A szorgalmi időszakban nem teljesítettük a felvett tantárgy követelményét. Van-e lehetőségünk utólagos tantárgyleadásra?
A TVSZ 5.§.7. pontja alapján a felvett tantárgy törlésére a szorgalmi időszak második hetének a végéig van lehetőség a TJSZ 1. számú mellékletében meghatározott térítési díj megfizetése után van lehetőség.

A validációval mennyi kredit számítható be a tanulmányi idő alatt?
A validáció alapján beszámítható kreditek száma tanulmányok során legfeljebb harminc lehet.
 

A vizsgaidőszakban nem teljesítettük a tárgyat, elégtelent kaptunk, mi a teendő?
A vizsgaidőszakban nem teljesített tantárgyi követelmény esetén- elégtelen érdemjegy is- a TJSZ 1. számú melléklete alapján a felvett és nem teljesített tantárgy kreditje után 1.500 Ft / kredit megfizetésére kötelezett, ismételt tantárgyfelvétel esetén. A fizetési kötelezettség abban a félévben terheli a hallgatót, amelyik félévben ismételten felveszi a korábbi félév(ek)ben nem teljesített tárgyakat. A tétel maximális összege 30 000 Ft és nem fizetendő, ha a hallgató csak egy tantárgyat vesz fel az adott félévben.

Állandó diákigazolvány elkészüléséig hogyan vehető igénybe utazási kedvezmény?
Az állandó diákigazolvány megérkezéséig az utazási kedvezmény igénybevételéhez egyedi sorszámú igazolást ad ki a Tanulmányi és Felvételi Csoport az igénylési adatok alapján, mely 60 napig érvényes.
 

Az egyik tantárgyam nem szerepel az órarendben. Mi lehet ennek az oka?
Ebben az esetben kérjük, ellenőrizze, hogy van-e kurzus a felvett tárgynál (Tárgyak, Tárgyfelvétel menüpont alatt a Felvett tárgyak, kurzusokra kattintva)! Amennyiben igen, vizsgálja meg, hogy az adott tárgy minden héten, vagy csak 2 hetente kerül megtartásra! Ha sem a páros, sem a páratlan heti órarendben nem szerepel az adott óra, de a felvett kurzusoknál megjelenik, akkor órarendi hibáról van szó, melyből semmilyen hátránya nem származik, keresse fel a meghirdetésért felelős egységet.
 

Állami ösztöndíjas képzésben folytatok tanulmányokat, mennyi állami ösztöndíjas félév áll a rendelkezésemre?
A tanulmányaikat 2012. szeptember 1-je előtt megkezdő hallgatók államilag támogatott féléveinek számítása:

 • Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat állami ösztöndíjas képzésben, beleértve a felsőfokú/felsőoktatási szakképzést is.
 • Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Ha a hallgató ezen idő alatt nem tudja befejezni tanulmányait, azt költségtérítéses képzésben folytathatja.
 • A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhető a hallgató kérésére, az oktatási rektorhelyettes határozata alapján.
 • Azonos képzési ciklusban akkor folytathat tanulmányokat államilag támogatott képzésben több szakon a hallgató, ha az elsőként megkezdett képzésének legkésőbb harmadik félévében létesített további párhuzamos jogviszonyt. A párhuzamos féléveket egy félévként kell nyilvántartani. Amennyiben párhuzamos képzésben az egyik szakon oklevelet szerez a hallgató, a másik szakon tovább folytathatja tanulmányait államilag támogatott képzésben.

(2005. évi CXXXIX. törvény 55. § - 56. §)

A tanulmányaikat 2012. szeptember 1-je után megkezdő hallgatók államilag támogatott / állami ösztöndíjas féléveinek számítása:

 • Egy személy – felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen – tizenkét féléven át folytathat tanulmányokat állami ösztöndíjas képzésben.
 • Egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott szak képzési ideje. Az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett támogatási időt be kell számítani. (Pl. új felvétellel ugyanarra a szakra, intézményváltoztatás.)
 • Az állami ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte.
 • Egy képzési ciklusban több szakon, párhuzamos képzésben tanulmányokat folytató hallgatók esetében a párhuzamosan teljesített féléveket a képzések számának megfelelően külön-külön kell számolni a támogatott félévek meghatározásakor.
 • A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje legfeljebb négy félévvel növelhető a hallgató kérésére, az oktatási rektorhelyettes határozata alapján.
 • Ha a hallgató a támogatási idő alatt nem tudja megszerezni az oklevelet, ezen a szakon önköltséges képzésben folytathatja tanulmányait akkor is, ha a tizenkét félév támogatási időt egyébként még nem merítette ki.

(2011. évi CCIV. NFtv 47-48. §)

Diákhitel Központ ügyfélszolgálati száma, honlapja:
+36-1-224-96-98, www.diakhitel.hu

Diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézések:
A Tanulmányi és Felvételi Csoport minden félévben Neptun üzenetben küld értesítést a diákigazolvány érvényesítés időpontjáról.
 

Egy tantárgy a tanulmányi idő alatt hány alkalommal vehető fel?
Nincs a tantárgyfelvétel száma korlátozva!
A Nyíregyházi Főiskola Szenátusa 2010. március 16-ai ülésén módosította a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 5§.10. pontját. Eddig egy tantárgyat háromszor lehetett felvenni az előtanulmányi rend betartásával. Amennyiben a 3. alkalommal történő tárgyfelvételkor sem szerzett sikeres érdemjegyet a hallgatói jogviszony a TVSZ.3§.5/a pontja alapján megszűnt. EZ MEGVÁLTOZOTT!!!
A szenátus döntését követően a tanulmányi idő alatt a tantárgyfelvétel száma nem korlátozott.

Felvehetem-e párhuzamosan az egymásra épülő tárgyakat?
Erre a vizsgaszabályzat nem ad lehetőséget, a tantárgyakat a mintatanterv szerinti előfeltételi rend betartásával veheti fel. Ellenkező esetben a tanulmányi ügyintéző törli a ráépülő tárgyat a NEPTUN-rendszerből, így az esetlegesen megszerzett érdemjegy érvénytelennek minősül. 

Hány alkalommal lehet hiányozni a szemináriumokról, gyakorlatokról?
A TVSZ 8. §.1 pontja értelmében a szemináriumon és az összefüggő gyakorlaton a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke a tantárgy heti kontakt órájának a háromszorosa.

Hogyan adható be validációs kérelem, mit kell mellékletként csatolni?
A hallgató a validációs kérelmet az arra rendszeresített kérelemmel, - letölthető a Tanulmányi és Felvételi Csoport honlapjáról, a letölthető nyomtatványok hallgatóknak menüből- adhatja be.
A kérelemhez mellékelni kell:
a.) munkatapasztalat beszámítása esetén: a tevékenységről szóló portfóliót, a munkatapasztalat hiteles igazolását a munkáltatótól;
b.) iskolarendszeren kívüli elismertetés esetén a képzés elvégzését igazoló dokumentumot, a képzés tartalmának leírását, a képzést folytató elérhetőségét.

Hogyan igényelhetek első diákigazolványt?
A diákigazolvány igénylés 2012. január 01-től teljesen elektronikus lett, melyet 2011. december 30-án megjelent az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII.30.) kormányrendelet szabályoz. Amennyiben még nem igényelt állandó diákigazolványt, vagy megrongálódott, elveszett a diákigazolványa akkor az alábbiak szerint adhatja le igénylését.
1. az Okmányirodákban kell elindítani az igénylést. Az igénylést az ország bármely okmányirodájában kezdeményezheti (akár lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti).
Az eljárás megindításához, a személyazonosításhoz elfogadható okmányok:
• személyi igazolvány
• útlevél
• vezetői engedély.
2. Az Okmányirodában egy Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) adatlapot kap, melyen a nyilvántartásban szereplő adatok, eredeti fénykép és aláírás szerepel. Ezen adatlapnak része a 16 karakterből álló NEK azonosító, mely a diákigazolvány igénylés folyamatában kap szerepet, melyről később tájékoztatom.
3. Ha a fénykép és az aláírás érvényességi idején belül a jogosult személyes vagy lakcím adatai megváltoznak, akkor új adatlap kiállítása és új igénylés leadása válik szükségessé.
4. A Neptun rendszerben a Hallgatói Web-en az ügyintézés/diákigazolvány igénylés menüpontban az „új felvétel” fülön van lehetőség az igénylés rögzítésére.
Az „új felvétel” fülön rögzíteni kell a már korábban elkért Diákigazolvány igénylő lap sorszámát a „sorszám” mezőben.
Az igazolvány igénylésének típusát is meg kell adni, melyet az „igénylés típusa” legördülő listából választ ki:

- első igénylés
- adatváltozás
- elveszett
- új igénylés téves adatok miatt.

5. Az állandó diákigazolvány megérkezéséig az utazási kedvezmény igénybevételéhez egyedi sorszámú igazolást ad ki a Tanulmányi és Felvételi csoport az igénylési adatok alapján.
6. Az igénylés menete nyomon követhető a https:// diakigazolvany.hu web oldalon.
7. Az elkészült diákigazolványokat az egyetemre küldi meg az Oktatási Hivatal. Az átvétel lehetőségéről Neptun-üzenetben küldünk tájékoztatást.
8. Az érvényesítés hologrammal történik, ügyfélfogadási időben.

 

Hogyan lehet lejelentkezni a vizsgáról?
• A Felvett vizsgák menüpontra kattintva azoknak a vizsgaidőpontoknak a listáját és adatait tekintheti meg, amelyekre már korábban feljelentkezett. Abban az esetben, ha egy vizsgára hibásan jelentkezett fel, vagy egyszerűen csak meggondolta magát és le akar jelentkezni, akkor kattintson az adott vizsga melletti "Leadás" feliratra.

Hogyan kell vizsgára jelentkezni a NEPTUN-ban?
• A Vizsgák felületen tud jelentkezni a vizsgáinkra. A "Félév" szűrő segítségével az aktuális félévet kiválasztva tud vizsgákat felvenni. A vizsgalistán kék színnel látjuk azokat a vizsgákat, amelyekre már jelentkeztünk.
Ha egy bizonyos tárgy vizsgaalkalmaira kíváncsi, akkor a "Tárgyak" legördítő menüből válassza ki az adott tantárgyat, majd kattintson a "Vizsgák listázása" gombra. Az adott vizsga sorára kattintva megtekintheti a vizsga adatait(időpont, terem). Itt láthatja azt is, hogy amennyiben van várólista, éppen hányan várakoznak a vizsgára való bejutásra.
Jelentkezett hallgatók megtekintése linkre kattintva láthatja az adott vizsgára jelentkezett hallgatók névsorát. A "Várólista" oszlopban látható, hogy hányadik a várólistán lévők között.
• Vizsgára jelentkezéshez kattintson az adott időpont mellett lévő "Jelentkezés" feliratra. A vizsgajelentkezés sikerességéről, vagy sikertelenségéről tájékoztató üzenetet küld a program.

Hogyan történik a költségtérítés/önköltség összegének befizetése?
• A „Befizetés” menüpontra lépve tekinthetjük meg a teljesített és a befizetendő tételeink listáját. Itt van továbbá lehetőségünk pénzügyi kötelezettségeink teljesítésére is.
• Az aktuális tételeink listázáshoz a „Szűrések” fülön lévő „Félév” gördítő menü segítségével választhatjuk ki az aktuális félévét. Egy-egy tétel részletes adatait is megtekinthetjük ha a „Bővebb” gombra kattintunk.
Tétel befizetését a teljesítendő tétel mellett található „Befizet” jelölőnégyzet kipipálása után a „Tovább” gombra kattintva tudjuk elvégezni. Amennyiben a megadott adatokkal minden rendben van, akkor az „OK” gombra, majd a „Befizet” gombra kattintva tudjuk az adott műveletet végrehajtani.
• A költségtérítés/önköltség összegének befizetési határidejét a hatályos TJSZ tartalmazza, de minden félévben, az esedékesség időpontjában figyelmeztető üzenetet is küld a Neptun-rendszer az aktív tételről.

Hogyan történik a tétel kiírás?
IV díj és szolgáltatás kiírásához kattintsunk a ”Tétel kiírás” gombra, majd az „Adatok” fülön első lépésben határozzuk meg a fizetési jogcímet (amely „IVIsmétlő Vizsga vagy Szolgáltatás lehet), mert a többi rovaton lévő választási lehetőségek ettől a beállítástól függően fognak változni. Második lépésben töltsük ki a megjelenő rovatokat, majd a tétel kiírásához kattintsunk a „Tétel létrehozása” gombra. Amennyiben a művelet sikeres volt „A tétel kiírás sikerült” felirat jelenik meg a "Visszajelzés” fülön, valamint az adott tétel megjelenik a „Befizetés” menüponton.
• Tétel befizetését a teljesítendő tétel mellett található „Befizet” jelölőnégyzet kipipálása után a „Tovább” gombra kattintva tudjuk elvégezni. Amennyiben a megadott adatokkal minden rendben van, akkor az „OK” gombra, majd a „Befizet” gombra kattintva tudjuk az adott műveletet végrehajtani.

Hol és kik pályázhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjra?
Pályázni a települési önkormányzatoknál kell, pályázati űrlapokat szeptember közepétől kérhetsz ugyanott, a pályázat benyújtási határideje általában október eleje. A pályázatot elsőévesek is benyújthatják.
Az ösztöndíj kizárólag szociális szempontok alapján nyerhető el, különösen az a hallgató tekinthető ilyennek, aki
• árva vagy félárva,
• valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családban folyamatos ellátást igénylő beteg van,
• szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas,
• gyermeke van,
• családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több,
• családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-át nem haladja meg,
• kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült.
A támogatás átlagos összege 6.000-9.000 Ft/hó között mozog.

Hol kaphatok bővebb információt a Bursa Hungarica Ösztöndíjról?
A www.bursa.hu honlapon.

Hol tájékozódhatok bővebben kötött felhasználású diákhitelről?
A http://www.diakhiteldirekt.hu/ oldalon keresztül.

Kedvezmények kötött felhasználású hiteleseknek
A kötött felhasználású hitelre általános kamattámogatás vonatkozik. Ugyanakkor a gyermekvállalással kapcsolatos élethelyzetekben (TGYÁS, GYED, GYES) kérhető a törlesztési kötelezettség szüneteltetése. A törlesztés szüneteltetését kérhetik azok is, akik rokkantsági nyugdíjra, rokkantsági járadékra, baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosultak, illetve akik 45. életévük betöltése előtt újra hallgatói jogviszonyt létesítenek. Emellett a Diákhitel Központnál max. 24 hónapra igényelhető a megállapított törlesztő részlet mérséklése, azoknak, akik a Diákhitelt jövedelmük alapján törlesztik, tehát legalább a törlesztési kötelezettségük megkezdését követő 3. évben járnak és nem a minimálbér alapján megállapított törlesztő részletet fizetik.

Képzési időn túli költségtérítéses/önköltséges hallgató vagyok, mennyi költségtérítést/önköltséget kell fizetnem?
A szak képzési és kimeneti követelményében meghatározott képzési időn túl a kreditarányos költségtérítést fizetők, illetve korábbi tanulmányaik beszámítását kérők a kreditenként 3 500.-Ft/ felvett kredit összeget fizetnek, de minimális összege el kell hogy érje a szak képzési idejének utolsó félévére megállapított költségtérítés 40%-át, de nem haladhatja meg a szak képzési idejének utolsó félévére megállapított költségtérítés összegét.
Pl: a szak utolsó félévére kiírt költségtérítés összege 120 000.-Ft
-a hallgató felvett 15 kreditet, így az általa fizetett összeg: 52 500.-Ft , ez meghaladja a 120 000.-Ft 40%-át (48 000.-Ft) így korrekcióra nincs szükség.
-a hallgató 3 kreditet vett fel, akkor fizetne 10 500.-Ft-ot, de a minimum díj 48 000.-Ft, ezért a költségtérítésként 48 000.-Ft kerül kiírásra.
- a hallgató felvett 36 kreditet, így a kiírás szerint fizetne 126 000.-Ft –ot, de a fizetendő díj nem lehet magasabb, mint 120 000.-Ft, ezért részére csak 120 000.-Ft írható elő.

Ki veheti fel a kötött felhasználású hitelt?
A felsőoktatásban tanulók többsége jogosult a kötött felhasználású hitelre: az önköltséges képzésben tanulmányokat folytató, 45. életévüket még be nem töltött hallgatók vehetik fel, miután beiratkoztak a felsőoktatási intézményükbe.

Korábban már tanultunk felsőoktatási intézményben és tanultunk hasonló tárgyat. Elismertethetjük-e a kreditet?
Lehetőség van a korábbi tanulmányok alatt teljesített kreditek elismertetésére a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat értelmében, abban az esetben, ha a tantárgyi tematika 75%-ban megegyezik a beszámítandó tantárggyal.
A kreditbeszámítási lapon lehet kérelmet benyújtani a Tanulmányi és Kreditátviteli Albizottságnak és mellékelni kell a beszámítás alapjául szolgáló leckekönyv megfelelő oldalának másolatát, valamit, a tantárgyi tematikát.
A kreditbeszámítási lap letölthető a Tanulmányi és Felvételi Csoport honlapjáról- "letölthető nyomtatványok hallgatóknak" menüpont.

Korlátlan előtörlesztés
A hitel futamideje alatt bármikor lehetséges az előtörlesztés, korlátlanul és külön költségek nélkül. Az előtörlesztés összege közvetlenül a tőketartozást csökkenti.

Meddig adható be kérelem utólagos tantárgyfelvételre?
Utólagos tantárgyfelvételre a Neptun-rendszerben létrehozott elektronikus kérelem alapján van lehetőség, a szorgalmi időszak 2. hetenék a végéig és a hallgató a TJSZ 2. számú mellékletében meghatározott térítési díjat köteles megfizetni a kérelem benyújtásakor.

Meddig érvényes a diákigazolványra ragasztott matrica?
A tavaszi szemeszter matricája október 31-ig, az őszi szemeszter matricája március 31-ig érvényes.

Meddig van lehetőség tantárgyfelvételre?
A következő félévi órarend kialakítására június és januári hónapban van lehetőség.
A tantárgyfelvétel véglegesítése a szorgalmi időszak első hetének a végéig történhet.

Megoldja a magas képzési költségek problémáit
Aki él ezzel az egyedülálló hitellehetőséggel, az rendkívül kedvező feltételekkel, általános állami kamattámogatás mellett juthat kölcsönhöz. A kötött felhasználású hitel felvevőjének a tanulmányi időszak alatt nem kell tartania a magas képzési költségek előteremtésének nehézségeitől, később pedig rendkívül kedvező feltételek mellett tudja törleszteni azt.

Melyek a fontosabb határidők?
• A fontosabb határidőket az időrendi mutató tartalmazza, mely megtekinthető és letölthető a Tanulmányi és Felvételi Csoport honlapjáról.

Mi a Bursa Hungarica Ösztöndíj?
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális támogatás, aminek elbírálását nem az egyetem végzi, azonban sikeres pályázat esetén az egyetem folyósítja azt bankszámlára történő utalással, az "önkormányzati ösztöndíjrészt" azonban nem köteles addig kifizetni, amíg azt az érintett önkormányzattól meg nem kapta.
 

Mi a Hallgatói gyűjtőszámla száma?
11744003-24441384-00000000

Mi a kötött felhasználású Diákhitel?
A 2012 szeptemberétől egy felsőoktatási intézménybe beiratkozottak számára, a klasszikus szabad felhasználású Diákhitel mellett választhatóvá válik a kizárólag a képzés önköltségére fordítható kötött felhasználású Diákhitel.

Mi a kreditbeszámítás?
A kreditelismerés, kreditbeszámítás az elismerési eljárásnak az a módja, amikor a hallgató a formális felsőoktatásban – korábban kredittel elismert tudás – szerzett tudást ismerik el egy másik formális képzésben. A kreditbeszámítás a hatályos felsőoktatási törvény és az intézményi szabályzatok előírásai szerint végezhető el. Az összevetett ismeretek legalább 75 %-os megfeleltethetősége esetén történhet elismerés.

Mi az önkéntes tevékenység?

Az önkéntes tevékenység személyes indíttatású, szabad választáson alapuló egyéni vagy csoportos, rendszeres vagy alkalmankénti belföldön vagy külföldön – közvetlen anyagi haszon és anyagi ellenszolgáltatás nélkül - végzett tevékenység, amely a fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződés alapján jön létre.

Tevékenység megvalósulhat:

- a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása az által biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelemi feladatai körében,

- a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében,

- a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében,

- a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet a közhasznú és a működésével összefüggő tevékenysége körében,

- a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével összefüggő tevékenysége körében,

- magyar hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező, jogképes

 1. a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézményben
 2. egészségügyi szolgáltatónál,
 3. közoktatási intézményben,
 4. felsőoktatási intézményben,
 5. muzeális intézményben,
 6. nyilvános könyvtárban,
 7. közlevéltárban,
 8. nyilvános magánlevéltárban,
 9. közművelődési intézmény [az 1. és a 9. alpontokban foglaltak : fogadó intézmény],

Nem minősül önkéntes tevékenységnek:

 • a közeli hozzátartozó javára végzett munka,
 • ha  a  tevékenység  jogerős bírósági határozaton alapul.

Az önkéntes munkáról szóló teljesítés  igazolást - a Hallgatói Szolgáltató Központ honlapján lévő minta alapján - a hallgató az önkéntes szerződéssel és a kérelemmel együtt a Kreditátviteli Bizottságnak címezve nyújtja be a tanulmányi előadójának.

Mi a validáció?

A validáció a formális, nem formális és informális keretek között szerzett ismeretek és kompetenciák értékelése és érvényesítése.
Az a folyamat, amelynek során az olyan készségek és kompetenciák széles skálájának felmérésére és elismerésére kerül sor, amelyeket az emberek az életük során különböző kontextusokban sajátítottak el.
 

Miért nem enged a NEPTUN vizsgára jelentkezni?
• Elsőként ellenőrizni kell, hogy a tantárgyfelvételkor történt-e kurzusjelentkezés. A megfelelő kurzus felvétele történt-e meg. Amennyiben nem tapasztal eltérést, a tanulmányi előadónál kell érdeklődni, hogy a fizetési kötelezettség elmulasztása miatt lett-e esetleg letiltva a vizsgajelentkezésről.

Mikor jelenik meg a pénz a gyűjtőszámlán?
• Az átutalt összeg általában 24 órán belül megjelenik a hallgató alszámláján.

Mikor szüneteltethető a hallgatói jogviszony? Meddig adható be kérelem?
Első évfolyamra felvételt nyert hallgató csak rendkívüli passzív félévre irányuló elektronikus kérelmet nyújthat be a Neptun-rendszeren keresztül. Rendkívüli passzív félév csak szülés, betegség, baleset vagy más rendkívüli ok miatt engedélyezhető. A kérelem beadásának lehetőségéről Neptun-üzenetben kapnak a hallgatók értesítést.  Felsőbb éves hallgatók a regisztrációs héten a Neptun-rendszerben tudnak passzív hallgatói státuszra regisztrálni. A feltételek teljesülése esetén (nem volt még összefüggően 2 félévig passzív féléve) a tanulmányi előadó elfogadja a bejelentkezést és erről határozatot készít.

Milyen esetben kell ismétlővizsga díjat fizetni és mi ennek a módja?
• A hatályos Felsőoktatási Törvényben foglaltak alapján a felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára az első ismétlés ingyenes.
• A TVSZ 13.§.3. pontja értelmében egy tantárgyból a harmadik és minden további vizsgára a TJSZ alapján 2000.- Ft befizetését követően lehet jelentkezni, mely független attól hogy a harmadik vizsgát hanyadik tantárgyfelvétel alkalmával kíséreli meg.
• Utóvizsga díj fizetés a Neptun rendszerben : hallgatói web-pénzügyek-tételkiírás-IV díj-megfelelő tantárgy kiválasztása majd az így kiírt tétel befizetése.
Abban az esetben, ha eddig még nem fizetett utóvizsga díjat az adott tantárgyból és a rendszer azt az üzenetet küldi, hogy a vizsgára jelentkezés feltétele nem teljesült akkor IV díj hátraléka van. A rendszer visszamenőlegesen is figyeli az IV díj hátralékot. ( Pl. második tantárgyfelvétel egy tantárgyból és 5. vizsgajelentkezés lenne a Neptunban, abban az esetben 6000.-Ft-ot szükséges befizetni hogy a jelentkezés sikeres legyen).

Milyen esetben kerülhetek át államilag finanszírozott képzésről költségtérítéses képzésre, hogyan érinti a párhuzamos képzés az államilag támogatott félévek számát?
1. A 2007. szeptemberében első évfolyamon tanulmányaikat megkezdő hallgatók tekintetében - majd ezt követően felmenő rendszerben- amennyiben az államilag támogatott képzésre felvett hallgató az utolsó 2 aktív félévében nem szerezte meg az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség legalább 50%-át, tanulmányait a következő félévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja. Az átsorolás kreditalapú feltételét a TJSZ tartalmazza.
2. Amennyiben az államilag támogatott képzésre felvett hallgató a támogatási időszak alatt az adott képzési ciklusban tanulmányait nem fejezi be (alapképzésben ez 6+2; 7+2, felsőfokú szakképzésben és mesterképzésben 4+2 félév) a képzést költségtérítéses formában folytathatja, illetve fejezheti be.
Nem sorolható át költségtérítéses képzési formára a fogyatékossággal élő, és fogyatékossággal nyilvántartásba is vett, államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató.
 

Milyen esetekben történhet kreditbeszámítás?
- intézményváltoztatás során más felsőoktatási intézményben teljesített kreditek beszámítása
- szakváltoztatás során, más szakon szerzett kreditek beszámítása
- új felvételi eljárással elkezdett tanulmányok során a korábban ugyanazon a szakon teljesített kreditek beszámítása
- felsőfokú szakképzésben szerzett – alapképzésben szakirányú továbbtanulás esetén – a megszerzett kreditek (30-60) beszámítása során
- tagozatváltoztatás alkalmával a korábbi tagozaton folytatott képzésben teljesített kreditek beszámítása során
- képzési rendszer váltása során (főiskolai képzésből BA, BSc képzésbe)
- európai hallgatói mobilitási program során (Erasmus)

Milyen formanyomtatványon adható be kérelem?
• A Tanulmányi és Felvételi Csoport honlapján a „letölthető nyomtatványok hallgatóknak” fülön találhatók meg.

Milyen nyelvvizsga követelmény fogadható el az oklevél kiadás feltételéül?
• A Tanulmányi és Felvételi Csoport honlapján az „Oklevélkiadás nyelvvizsga feltételei” fülön találhatók meg a feltételek szakonként a Képesítési és Kimeneti Követelményekben leírtak alapján.

Milyen összegű Diákhitelt lehet felvenni?
Maximum akkora összeget vehet fel az önköltséges képzésben részt vevő hallgató, amekkora az intézmény felé fennálló fizetési kötelezettsége, ennél az összegénél nem lehet magasabb az igényelt hitelösszeg. Az igényelt hitelt a Diákhitel Központ közvetlenül az egyetem számára utalja, így biztosítva, hogy csak és kizárólag a képzés díja egyenlíthető ki belőle.

Mire való a véleményláda?
Jobbító szándékú vélemények elhelyezésére a Tanulmányi és Felvételi Csoport ügyintézésével kapcsolatban.

Mit jelent a párhuzamos hallgatói jogviszony?
A párhuzamos hallgatói jogviszony azt jelenti, hogy a hallgató egyszerre jár több szakra.
 

Mit jelent a vizsgakurzus?
A NEPTUN-rendszerben meghirdetett kurzus, melynek felvételére a hallgató akkor jogosult, ha a vizsgával záruló tantárgy előadásain korábbi tanulmányai során részt vett, de sikertelen vizsga miatt kényszerül az adott tantárgy ismételt felvételére.
 

Mit tegyek, ha elvesztettem, vagy megrongálódott a diákigazolványom?
Új igénylést szükséges benyújtani.
 

Nappali képzésben résztvevő hallgatóként jár-e egészségbiztosítási ellátás?
A felsőoktatási intézmény nappali képzésben résztvevő hallgatói jogosultak egészségbiztosítási ellátásra, ha jogviszonyuk aktív, vagy szünetel. Csak azokat a hallgatókat tudjuk lejelenteni, akik TAJ számmal (Társadalombiztosítási Azonosító Jel) rendelkeznek, és azt közlik is a Tanulmányi és Felvételi Csoporttal – ezért kérjük beiratkozásnál a TAJ szám feltüntetését az iratkozási lapon.

Nem tudom felvenni az egyik tantárgyat, pedig benne van a felvehető tárgyak listájában. Miért?
A Tárgyak menüpont alatt, a tárgyfelvétel feliratra kattintva az aktuális félév és a szakjának megfelelő mintatanterv kiválasztását követően (legördülő menüből) tegyen pipát a csak a meghirdetett tárgyak felirathoz, ebben az esetben csak az adott félévben valóban meghirdetett tárgyak jelennek meg.

Nincs hitelbírálat a Diákhitel esetében?
A hitel igényléséhez nem kell jövedelem, nem kell kezes, sem egyéb fedezet. Az igényelhet diákhitelt aki aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, illetve az igénylés időpontjában még nem töltötte be a 45. életévét.

Ügyfélfogadás:
hétfő, csütörtök , péntek 9.00 - 11.00 óráig,
kedd 13.00 - 15.00 óráig.